Strona Główna
przekwalifikowanie zawodowe
Środa, 12 grudzień 2018 r.
Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt. 3, 8 pkt. 9 lit. b i pkt. 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt. 3 – 5, który pełnił zawodową służbę wojskową, co najmniej 10 lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej. Uprawnienie to, w pierwszej kolejności przysługuje byłym żołnierzom zawodowym, którzy zostali zwolnieni wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej poza granicami państwa.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez wojskową komisję lekarską niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt. 1, 12-15, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Bezterminowo może korzystać z pomocy rekonwersyjnej były żołnierz zawodowy, który został zwolniony wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa.

Żołnierz zawodowy, za zgodą dowódcy JW., może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 3 lata; przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej 4 lata; praktyk zawodowych na sześć miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat.

W ramach pomocy rekonwersyjnej mogą być pokrywane koszty (do wysokości określonych limitów) przekwalifikowania zawodowego, przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia lub odbywania praktyki zawodowej oraz zakwaterowania w okresie przekwalifikowania zawodowego lub odbywania praktyki zawodowej. Koszty za przejazdy i zakwaterowanie pokrywane są w przypadku odbywania przekwalifikowania lub praktyki w miejscowości odległej od miejsca zamieszkania powyżej 50 km w jedną stronę.

W ustawie pragmatycznej została określona wysokość limitu za przekwalifikowanie zawodowe (kwota bazowa) wynosząca 75 % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego obowiązującego w dniu 1 stycznia roku kalendarzowego, w którym zainteresowany wystąpił z wnioskiem o udzielenie pomocy w przekwalifikowaniu zawodowym – na dzień 1 stycznia 2017 r. jest to kwota 2400 zł.

Zostało wprowadzone (dla żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych) następujące zróżnicowanie wysokości udzielanej pomocy finansowej na przekwalifikowania zawodowe, uzależnione od stażu służby wojskowej:
 • po 4 latach służby wojskowej – 100 % kwoty bazowej;
 • po 9 latach służby wojskowej – 200 % kwoty bazowej;
 • po 15 latach służby wojskowej – 300 % kwoty bazowej.
W przypadku nieukończenia przekwalifikowania zawodowego z winy uprawnionego do tej formy pomocy rekonwersyjnej, koszty udzielone na pokrycie szkolenia, podlegają zwrotowi.

Z pomocy rekonwersyjnej mogą korzystać bezterminowo małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:
 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych,
 • zmarł w okresie 3 lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
Wyżej wymienionym uprawnionym małżonkom i dzieciom oraz byłym żołnierzom zawodowym zwolnionym z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowego, pokrywa się koszty przekwalifikowania zawodowego w wysokości 300 % kwoty bazowej.

Zasady zwracania się o pomoc rekonwersyjną na przekwalifikowanie zawodowe

Żołnierz zawodowy wniosek w sprawie przekwalifikowania zawodowego skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego, składa za pośrednictwem dowódcy jednostki wojskowej. Dowódca jednostki wojskowej przesyła wniosek do dyrektora WBE za pośrednictwem kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania uprawnionego żołnierza.

Były żołnierz zawodowy oraz uprawniony małżonek i dzieci wniosek w sprawie przekwalifikowania zawodowego skierowany do dyrektora WBE właściwego ze względu na miejsce ich zamieszkania, składają za pośrednictwem szefa WSzW lub wojskowego komendanta uzupełnień. Szef WSzW lub wojskowy komendant uzupełnień przesyła wniosek do dyrektora WBE za pośrednictwem kierownika OAZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tych osób.

Decyzję w sprawie wyrażenia zgody lub odmowy na pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego wydaje dyrektor właściwego dla miejsca zamieszkania uprawnionej osoby WBE (w przypadku województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego z siedzibą w Olsztynie).

Koszty za szkolenie oraz przejazdy i zakwaterowanie dla osób uprawnionych pokrywa dyrektor właściwego terytorialnie WBE, z wyjątkiem kosztów za przejazdy i zakwaterowanie żołnierzy zawodowych, które pokrywa dowódca macierzystej jednostki wojskowej żołnierza.

Osoby uprawnione, którym dokonywania jest wypłata należności, są zobowiązane do przedstawienia właściwemu dyrektorowi WBE oryginału dokumentu potwierdzającego opłacenie kosztów przekwalifikowania zawodowego oraz zaświadczenia o ukończeniu przekwalifikowania zawodowego z wynikiem pozytywnym.

Natomiast uprawnieni, którym właściwy dyrektor WBE pokrył koszty szkolenia przez przekazanie należności na rachunek bankowy ośrodka szkolenia, a także żołnierz, którym dowódca jednostki wojskowej pokrył koszty przejazdów z miejsca zamieszkania do ośrodka szkolenia oraz zakwaterowania w okresie odbywania przekwalifikowania zawodowego, mają obowiązek w ciągu 30 dni od daty zakończenia przekwalifikowania przedstawić, dyrektorowi WBE i dowódcy jednostki wojskowej, dokument potwierdzający jego ukończenie z wynikiem pozytywnym.

Wniosek w sprawie pomocy rekonwersyjnej na przekwalifikowania zawodowe powinien zawierać:
 1. stopień wojskowy, imię i nazwisko, numer PESEL, adres i numer telefonu kontaktowego uprawnionego;
 2. pełną nazwę przekwalifikowania zawodowego;
 3. nazwę ośrodka szkolenia, jego adres, NIP i REGON;
 4. termin przekwalifikowania zawodowego;
 5. koszt przekwalifikowania zawodowego;
 6. przewidywane koszty przejazdów i zakwaterowania;
 7. informacje dotyczące udzielonej już pomocy rekonwersyjnej.
Żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
 1. dokument określający termin zwolnienia z zawodowej służby wojskowej albo oświadczenie żołnierza o planowanym zamiarze zwolnienia z zawodowej służby wojskowej;
 2. zgodę dowódcy jednostki wojskowej na odbycie przekwalifikowania zawodowego;
 3. zaświadczenie dowódcy jednostki wojskowej o posiadanej przez żołnierz wysłudze lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
 4. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON).
Były żołnierz zawodowy dołącza do wniosku:
 1. decyzję (rozkaz personalny) o zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej;
 2. decyzję o przyznaniu świadczeń odszkodowawczych – w przypadku żołnierza zawodowego, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej – z tytułu wypadku lub choroby pozostających z związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa;
 3. dokument potwierdzający posiadaną przez żołnierza wysługę lat służby wojskowej, w tym zawodowej służby wojskowej;
 4. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON)
Uprawniony małżonek żołnierza zawodowego dołącza do wniosku:
 1. skrócony odpis aktu małżeństwa;
 2. dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 3. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON).
Uprawnione dziecko żołnierza zawodowego dołącza do wniosku:
 1. skrócony odpis aktu urodzenia;
 2. dokument potwierdzający zaginięcie lub śmierć żołnierza zawodowego w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 3. zaświadczenie z ośrodka szkolenia o uprawnieniach do prowadzenia szkoleń (na druku ustalonym przez DSS MON).
Ponadto, dziecko w wieku od 18 do 25 lat, do wniosku, niezależnie od w/w dokumentów dołącza:
 1. oświadczenie o stanie cywilnym;
 2. zaświadczenie o pobieraniu nauki;
 3. orzeczenie o niepełnosprawności, w przypadku dzieci, które stały się całkowicie niezdolne do pracy lub niezdolne do samodzielnej egzystencji.
Ministerstwo Obrony Narodowej
WSzW Olsztyn
WSzW Białystok
WUP Olsztyn
WUP Białystok
PUP Olsztyn
PUP Białystok
PUP Bartoszyce
PUP Elbląg
PUP Giżycko
PUP Lidzbark Warmiński
PUP Węgorzewo